NL FR EN RU SQ

VAKDOMEINEN

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid:

 • Ontslag, grensoverschrijdende tewerkstelling, schijnzelfstandigheid
 • Beroepen tegen beslissingen van de arbeidsongevallenverzekeraar, het Fonds voor Arbeidsongevallen, het kinderbijslagfonds, RSZ, RVA, RIZIV, RVP, ...
 • ...

Burgerlijk recht, verbintenissen- en contractenrecht:

 • Huur (huurovereenkomsten, opzeg, gebreken, huurschade, ...)
 • Eigendom, vruchtgebruik, recht van bewoning, ...
 • Verkoop onroerende goederen (overeenkomsten, aanneming, Wet Breyne, ...)
 • Verkoop roerende goederen (wanbetaling, gebreken, laattijdige levering, ...)
 • Consumentenbescherming (kredieten, misleidende reclame, productaansprakelijkheid, ...)
 • ...

Familiaal vermogensrecht en erfrecht:

 • Begeleiding huwelijkscontracten/samenlevingscontracten/beding van aanwas/ inbreng in huwgemeenschap, ...
 • Vereffening en verdeling familiaal vermogen
 • Erfenissen
 • Schenkingen
 • Testamenten
 • Familiale vermogensplanning
 • ...

Handelsrecht:

 • Advies en bijstand in geschillen tussen handelaars alsook tussen handelaars en derden
 • De redactie van handels- en distributiecontracten (verkoopovereenkomsten, algemene- en factuurvoorwaarden, handelshuurovereenkomsten, intentieovereenkomsten, pandovereenkomsten, vertrouwelijkheidsovereenkomsten, concessieovereenkomsten, kredietovereenkomsten, franchise, ...)
 • Handelspraktijken en consumentenrecht (verkoopspromoties, onrechtmatige bedingen, oneerlijke marktpraktijken, E-commerce, productaansprakelijkheid, consumentenrecht vanuit Europees en nationaal perspectief, ...)
 • Betalingsachterstand en invorderingen (zowel bemiddeling als ingebrekestelling en gerechtelijke procedures)
 • Insolventie- en faillissementsprocedures (ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen, faillissementen en gerechtelijke akkoorden)
 • ...

Jeugdrecht:

 • Verontrustende opvoedingssituaties (VOS)
 • Als misdrijf omschreven feiten (MOF)
 • Informatieverstrekking aangaande rechten en plichten
 • Verdediging voor de jeugdrechtbank
 • Bijstand politieverhoor
 • GAS-boetes
 • Herstelbemiddeling
 • Bemiddeling in strafzaken
 • Gerechtelijke maatregelen (ondertoezichtstelling, open-, gesloten- en psychiatrische inrichtingen)
 • Pleegzorg, voogdij, ouderlijk gezag
 • Recht op persoonlijk contact, financiële regeling (onderhoudsbijdrage)
 • Adoptie
 • ...

Personen- en familierecht:

 • De staat van de persoon (wijziging naam, voornaam, nationaliteit, ...)
 • Afstamming (erkenning, vaststelling ouderschap, adoptie, ...)
 • Alle vormen van samenleven (feitelijke samenwoning, wettelijke samenwoning, huwelijk, het aangaan van een samenlevingscontract of een huwelijkscontract)
 • Ouderlijk gezag, verblijfsregeling kinderen, ...
 • Kinderalimentatie, partneralimentatie, ...
 • Echtscheiding (feitelijke scheiding, onderlinge toestemming, onherstelbare ontwrichting)
 • Voorlopig bewind, onbekwaamverklaring, verlengde minderjarigheid
 • ...

Schuldenregeling:

 • Vrije schuldenregeling
 • Onbeslagbaar loon, werderverkoop van in beslag genomen goederen
 • ...

Sportrecht:

 • Contracten zowel voor de betaalde als niet-professionele sportbeoefenaar
 • Tuchtprocedures binnen de sportfederatie en clubs
 • ...

Straf- en strafprocesrecht:

 • O.m. criminele organisaties, brandstichting, diefstal, drugsdelicten, stalking en belaging, zedenzaken, informatica- en computercriminaliteit, btw-fraude, valsheid in geschrifte, inbreuken op de wapenwetgeving, witwaspraktijken, faillissementsmisdrijven, mensenhandel, misbruik van vertrouwen en oplichting, moord en doodslag, slagen en verwondingen, partner- en intrafamiliaal geweld, vernielingen
 • Uit- en overleveringsprocedures, o.m. Europees aanhoudingsbevel
 • Inbreuken op de verkeerswetgeving
 • “Salduz” ondervragingen bij politie en onderzoeksrechter
 • Procedure van voorlopige hechtenis (raadkamer, kamer van inbeschuldigingstelling)
 • Procedures voor de politierechtbank, correctionele rechtbank, hof van assisen, Hof van Cassatie
 • Procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • Strafuitvoering (strafuitvoeringsrechtbank (SURB), tuchtcollege)
 • Burgerlijke belangen (schadevergoeding voor slachtoffers) voor de strafrechter (desgevallend via het slachtofferfonds)
 • Burgerlijke partijstellingen voor de onderzoeksrechter
 • Verzoekschriften Franchimont
 • ...

Verkeer, aansprakelijkheid en verzekeringen:

 • Verkeersovertredingen
 • Verkeersongevallen
 • Recuperatie van schade ten gevolge van een onrechtmatige daad, in het bijzonder bij misdrijven en verkeersongevallen
 • Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter of strafrechter
 • Burgerlijke vordering tot schadevergoeding
 • Algemeen verzekeringsrecht
 • ...

Vreemdelingen- en migratierecht:

 • Ondermeer asiel en subsidiaire bescherming, niet-begeleide minderjarigen, humanitaire en medische regularisaties, gezinshereniging, inschrijvingen in wacht-, vreemdelingen- en bevolkingsregister, verblijf als student met studentenvisum, verblijf als werknemer met arbeidskaart, verblijf als zelfstandige met beroepskaart, visumaanvraag, statuut van langdurig ingezetene, verlenging van tijdelijke bivr, nationaliteit, verzet tegen weigering van nationaliteit, weigering van huwelijksvoltrekking of verklaring van wettelijke samenwoonst, weigering van erkenning van buitenlandse akte, akten van bekendheid en homologatie
 • Procedures voor de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Raad van State, de Commissie van Advies voor Vreemdelingen, de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen, de diverse stads- en gemeentebesturen, de Rechtbank van Eerste Aanleg, Hof van Beroep
 • Verbetering of verandering van geboorteakten en identiteitsgegevens.
 • ...